ALGEMENE VOORWAARDEN GOOISCHE CHAUFFEUR SERVICE

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

Alle aanbiedingen vinden plaats onder toepasselijkheidverklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de aanbieding en de acceptatie daarvan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst en maken daarvan een integraal onderdeel uit. Algemene voorwaarden  van de cliënt gaan slechts geheel of gedeeltelijk van de overeenkomst deel uitmaken, indien zij nadrukkelijk door Gooische Chauffeur Service, zijn aanvaard.

Artikel 2 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de er achter vermelde definities:

1. Gooische Chauffeur Service / wij / ons:Gooische Chauffeur Service

2. Privé chauffeur : een bij ons ingeschreven natuurlijke persoon met wie wij op aanvraag bemiddelen;

3. Rijtijd : de tijd die een privé chauffeur rijdend in de auto van de cliënt doorbrengt;

4. Wachttijd : de tijd die een privé chauffeur wachtend ten behoeve van de cliënt doorbrengt;

5. Reistijd : de tijd die een privé chauffeur reizend van zijn woonverblijf naar het overeengekomen adres doorbrengt en vice versa;

6. Klant : natuurlijk of rechtspersoon waarmeeGooische Chauffeur Service een overeenkomst van dienstverlening heeft.

7. Nachtrit : gereden uren tussen 01:00 en 07:00

Artikel 3 KEUZE

Wij zijn volledig vrij in de selectie van en de bemiddeling met de privé chauffeur. Uiteraard betrachten wij daarbij de nodige zorgvuldigheid.

Artikel 4 ANNULERING

De cliënt heeft het recht een afgesproken rit te annuleren, mits dit geschiedt uiterlijk 12 uur vóór aanvang van de rit. Indien niet tijdig wordt geannuleerd, is Gooische Chauffeur Service gerechtigd 4 werkuren bij de cliënt te factureren.

Artikel 5 VERZUIM EN OPSCHORTING

Wij behouden ons het recht voor om nog uit te voeren opdrachten op te schorten, wanneer gedurende de overeenkomst blijkt dat de cliënt verzuimt zorg te dragen voor tijdige betaling. Indien de cliënt in de nakoming van enigerlei verplichting in verzuim is, zijn alle rekeningen terstond volledig opeisbaar.

 

Artikel 6 CONFIRMATIE

De cliënt is gebonden aan onze schriftelijke confirmatie. Eventuele onjuistheden daarin dienen binnen drie dagen na ontvangst schriftelijk aan ons te worden gemeld. Overeenkomsten en eventuele mutaties daarop zijn uitsluitend bindend voor ons in geval deze door ons schriftelijk zijn geconfirmeerd.

Artikel 7 PRIJZEN

1. Onze prijzen zijn exclusief BTW.

2. Berekend worden de rij-, wacht-, en reistijd die ten behoeve van de cliënt is doorgebracht, waarbij naar boven afgerond wordt op kwartieren.

3. Per opdracht wordt minimaal 4 uur in rekening gebracht.

4. De door de chauffeur gemaakte reistijd (voorrij-tijd) wordt niet in rekening gebracht indien de chauffeur het startadres binnen een kwartier heeft kunnen bereiken. Is de door de chauffeur gemaakte reistijd langer dan een kwartier, dan wordt deze extra reistijd van zowel de voor de rit als na de rit, indien het vertrek- en eindpunt gelijk zijn, in rekening gebracht.

5. Indien het eindadres afwijkend is van het startadres, dan wordt de reistijd retour naar het startadres in rekening gebracht zonder aftrek van een half uur.

Artikel 8 SUPPLEMENTEN

1. Eventuele te maken overnachtingen gedurende de rit komen voor rekening van de cliënt. De duur van de overnachting minus 8 uur wordt bestempeld als chauffeur-, wacht- of reistijd en wordt derhalve doorberekend.

2. Eventuele brandstof-, schoonmaak- of onderhoudskosten van het voertuig waarmee de dienst verleend wordt, alsmede parkeer- en tolgelden komen tenallen tijde voor rekening van de cliënt en worden als voorschotten gespecificeerd op de factuur.

Artikel 9 BETALING

1. De cliënt verplicht zich te betalen binnen 7 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op schuldvergelijking en/of zonder enige korting. Eventuele overeengekomen betalingskortingen vervallen indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betreffende termijn door Gooische Chauffeur Service is ontvangen.

2. Indien klant niet binnen de overeengekomen termijn het factuurbedrag volledig voldoet, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Gooische Chauffeur Service gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling haar vanaf vervaldatum over deze somma rente in rekening te brengen. Deze rente is gelijk aan 2% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend. Uitsluitend betalingen onder factuurnummer aan Gooische Chauffeur Service zijn bevrijdend. Betalingen aan privéchauffeurs zijn niet toegestaan en nimmer bevrijdend. Alle buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de cliënt. Deze zijn gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 45,00.

Artikel 10 ONTBINDING

Onverlet latende hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, zijn wij gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling en zonder dat rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden indien cliënt in verzuim is, in staat van faillissement is verklaard; (voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen; een buitengerechtelijke schuldregeling treft; zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt; dan wel cliënt anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te zullen komen.

Artikel 11 VERZEKERINGEN

Cliënt is verplicht ten minste een WA-verzekering af te sluiten conform de in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen en is daarnaast verplicht te zorgen voor een ongevallenverzekering inzittenden met betrekking tot het voertuig waarmee de rit wordt uitgevoerd. Cliënt is verplicht deze verzekeringen gedurende de gelding van de overeenkomst in stand te houden.

Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID

1. Voor schade veroorzaakt door geen, niet tijdige, onvoldoende of onbehoorlijke verrichting van de chauffeurswerkzaamheden zijn wij alleen dan aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld. De cliënt vrijwaart ons voor aanspraken van derden, komende uit de door ons verrichte werkzaamheden.

2. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

I Het niet of tijdig bereiken van de bestemming als gevolg van enigerlei vertraging;

II Schade of kosten gemaakt tijdens de uitvoering van de opdracht die ontstaan zijn door een bekeuring of een verkeersongeval, welk niet te wijten is aan opzet of grove schuld van de privé chauffeur;

III Schade aan het voertuig, welke is ontstaan tijdens de uitoefening van de werkzaamheden en/of de eventuele kosten van een bonus- of malusverlies;

IV Letsel aan passagiers en schade of kosten ontstaan aan zaken aanwezig in het voertuig ten tijde van de uitvoering van de opdracht;

V Verlies of verlaging van no-claim korting en eigen risico’s van de verzekerde.

 

Artikel 13 OVERMACHT

Bij overmacht kunnen wij de uitvoering geheel of ten dele opschorten totdat de overmacht heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst geheel of te dele zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren, alles zonder dat de cliënt hieraan jegens ons enig recht ontleent. De cliënt is verplicht hetgeen reeds is verricht te betalen, alles naar evenredigheid.

Artikel 14 TOEPASSELIJK RECHT

Elke overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, ook in geval van activiteiten op buitenlandse bodem, alsmede de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekking van partijen, worden bij uitsluiting beheerst door Nederlands recht.

Artikel 15 BEVOEGDE RECHTER

Elk geschil, welk tussen ons en de cliënt zou mogen rijzen, wordt uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, voor zover de wet zulks toelaat.

Artikel 16 BENADERING PERSONEEL

1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan met chauffeurs (m/v) van Gooische Chauffeur Service een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd aan te gaan, voordat deze persoon minimaal, via Gooische Chauffeur Service, 500 werkuren (12 weken fulltime) voor opdrachtgever arbeid heeft verricht. En slechts dan nadat schriftelijke toestemming van Gooische Chauffeur Service is verkregen en opdrachtgever een werving- en selectiefee van €3.500,00 exclusief BTW aan Gooische Chauffeur Service heeft voldaan.

2. Voor iedere overtreding door de opdrachtgever van het in artikel 1 gestelde verbeurt de opdrachtgever een direct opeisbare boete van het verschuldigde bedrag tussen de daadwerkelijk gewerkte uren en de in artikel 16.1 gestelde 500 werkuren, plus €3.500,00 werving&selectie fee en €500,00 boete voor iedere dag dat een overtreding voortduurt. Dit vereist geen sommatie, in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst en is direct opeisbaar.